ෆොරමයේ රෙගිස්ටර් වීමේදී තවමත් සමහරුනට ගැටලු ඇතිබව අසන්නට ලැබුණි. කෙසේ නමුත් පරික්ෂාකිරීමේදී එවැනි ගැටලු නැතිබව දක්නට ලැබුනි. එබැවින් රෙගිස්ටර් වීමේදී පහත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න
1. ෆොරමයේ කෙලවර ඇති ස්--- බොත්තම ඔබන්න
2. නිවැරදි ඊ ලිපිනයක් සහිතව නමක් හා රහස්ය කේතයක් යොදන්න
3. මී ලගට ඔබගේ ඊ ලිපිනයට පැමිනෙන ඊ මේලය මගින් තහවුරු කරන්න.
(මෙය ස්පෑම් වලට ඒමටද ඉඩ ඇත. )
Online Doctor Sri Lanka Forum යනු ඉතා විශාල හිඩැසක්ව පවතින ශ්‍රි ලංකාවේ සෞඛය ක්ෂේත්‍රයේ ඇති දැනුම (Sri Lankan medical knowledge) ගලා යමේ ඇති අඩු ලුහුඩුකම් පිරවීමට අවසන් වසර වෛද්‍ය සිසුවෙකු (final year medical student) දැරු යම් ප්‍රයත්නයක අවසාන ප්‍රතිඵලයයි. තවද මෙය Online chanelling / online බෙහෙත් දීමට වඩා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැයමෙන් ආරම්භ කල වැඩසටහනක් වන අතර ඔබගේ ගැටලු වලට පිලිතුරු සැපයිම සුදුසුකම් ලැබු වෛද්‍යවරයෙක්(doctor) හෝ වෛද්‍යසිසුවෙකු (medical student) මගින් සිදුවේ. read more
මෙය ලොකු කුඩා සැම දෙනාම නරබයි. එබැවින් ඔබගේ ගැටලු ඉතා විනීත වචනයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සහ කරන්න.

Recent Discussions on ONLINE DOCTOR SRI LANKA FORUM - Online medical help in Sri lanka

Online Doctor Sri Lanka Forum - ශ්‍රී ලාංකීය වෛද්‍යය සහයකයාගෙන් ඔබගේ වෛද්‍යය ගැටලු වලට පිළිතුරු එසැනින් ලගා ගත හැකිය, Online Medical help for sri lankans by experience doctor and Medical students
Total Views193.3K
Total Users2.6K
Total Topics237
Post Count689